Integraal kindcentrum

De verbinding tussen opvang en onderwijs

Samen met IBS Ababil, IBS El Furkan en Kinderopvang Noah maken wij deel uit van een integraal kindcentrum (IKC). Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Samen met onze partners streven wij ernaar om vanuit één visie, één team en één plan te werken. In onze samenwerking wordt aandacht besteed aan afstemming in aanbod, pedagogisch-educatief handelen, omgang met ouders en interne begeleiding/zorg. Het doel van onze samenwerking is het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen, waarbij spelen, ontwikkelen en leren centraal staan.

Doorgaande leerlijn

Bij een doorgaande (ontwikkelingsleer)lijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. Een doorgaande lijn heeft positieve effecten op kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld snel thuis in een nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe leerkracht en professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

De doorgaande lijn met de basisschool wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Allereerst zitten we in hetzelfde gebouw en maken we gebruik van dezelfde faciliteiten. We maken gebruik van hetzelfde voorschools programma (Piramide) en kindvolgsysteem (KIJK). Wanneer de kinderen op 4 jarige leeftijd naar de basisschool doorstromen vindt er een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht. De pedagogisch medewerker maakt hierbij persoonlijk contact met de leerkracht. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn behoeften en ontwikkeling goed worden overgedragen. Daarvoor maken we gebruik van hetzelfde kindvolgsysteem: KIJK. Het contact met de basisschool loopt ook door op latere leeftijd, namelijk als kinderen gebruik maken van onze buitenschoolse opvang. We hebben verschillende gezamenlijke activiteiten met de kinderen en de basisschool en er vinden maandelijks overlegmomenten plaats. Ouders zijn op de hoogte van deze werkwijze en hebben hiervoor toestemming gegeven bij de inschrijving.

In het kader van IKC werken wij samen met de volgende partners:

Ababil

IBS Ababil

Ababil is een basisschool met als fundamentele taak: de ontwikkeling van het kind harmonisch laten lopen volgens islamitische richtlijnen, passend in de Nederlandse samenleving.
www.ababil.nl

El-furkan

IBS El Furkan

El Furkan is een basisschool met als fundamentele taak: de ontwikkeling van het kind harmonisch laten lopen volgens islamitische richtlijnen, passend in de Nederlandse samenleving.
www.elfurkan.nl

Noah

Noah Kinderopvang

Noah Kinderopvang heeft twee locaties met 7 groepen waar er peuteropvang met een educatief programma wordt aangeboden. Noah is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
www.noahkinderopvang.nl

Bekijk onze opvangsoorten

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven