Communicatie met ouders

Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders is een belangrijk uitgangspunt van ons beleid. We betrekken u als ouder graag bij de opvang van uw kind. We praten regelmatig bij en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen met betrekking tot de opvoeding en verzorging van uw kind. Bij Academia streven wij naar een optimale communicatie met ouders.

Tijdens het brengen en halen bespreken ouders en pedagogisch medewerkers hoe het die dag is gegaan. Daarnaast zijn er 10-minutengesprekken en organiseren we periodiek ouderavonden. Soms gebeurt dit op initiatief van de oudercommissie en eventueel met medewerking van de pedagogisch medewerkster. De ouderavond is bedoeld om informatie te geven over het pedagogisch beleid of andere beleidszaken. Ouderavonden kunnen ook aan de hand van een thema georganiseerd worden. Tijdens ouderavonden hebben ouders de mogelijkheid om hun opvattingen naar voren te brengen.

Volg ons ook op facebook voor leuke activiteiten!

Oudercommissie

Een oudercommissie behartigt de belangen van zowel de ouder als het kind binnen de opvang. Het doel is om samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. De oudercommissie heeft medezeggenschapsrecht, dat houdt in dat de oudercommissie inspraak en invloed heeft op diverse aspecten van de opvang. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de opvangorganisatie.

De oudercommissie vormt ook een spreekbuis voor de ouders. Wanneer deze tips, ideeën of feedback hebben ten aanzien van de opvang. De oudercommissie kan erop toezien dat er navolging aan wordt gegeven bij het bestuur.

Hieronder kunt u puntsgewijs lezen wat wij precies doen.

De oudercommissie heeft het recht:
• Tijdig te worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de kinderopvang voor zover dat de belangen van ouders en kinderen raakt,
• Zelf de leidinggevende te informeren over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de opvang waarbij de belangen van ouders en kinderen zijn gemoeid.

De oudercommissie heeft als taak:
• Behartigt de belangen van de ouders en het kind
• Denkt mee over het pedagogisch beleid van de opvang/BSO
• Kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur
• Heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een adviesrecht op diverse punten
• Vergadert eenmaal per zes weken
• Organiseert mede de ouderavonden
• Denkt mee en organiseert een aantal feesten en activiteiten,

Leden oudercommissie
De oudercommissie van Kindcentrum Academia bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. De leden van de oudercommissie zijn:

Voorzitter: Nassira
Secretaris:
Penningmeester: Zehra

Lid worden

Wilt u graag een steentje bijdragen en zelf ook betrokken zijn bij de oudercommissie. Mail ons uw motivatie.

Voor overige vragen of suggesties kunt u ons ook mailen.

Mail: oudersacademia@gmail.com

Wilt u ons ouderreglement inzien, dan kunt u hier klikken.

Klachtenprocedure

Een klacht of geschil?

Kindcentrum Academia heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders/verzorgers over deze regeling dient te informeren.

Het beleid van Kindcentrum Academia is erop gericht de opvang van kinderen optimaal te laten plaatsvinden. Onvrede kunt u daarom het beste direct bespreken met de pedagogisch medewerker van uw kind. Voldoet het gesprek niet aan uw verwachtingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Is de klacht naar uw oordeel daarna nog niet op een bevredigende manier opgelost, dan kunt u zich tot de directie wenden. U dient de klacht schriftelijk bij ons in te dienen.

Zie voor de juiste wegen ook ons ‘Reglement Interne Klachtenprocedure’. Hierin is precies vastgelegd met welke klachten u bij wie terecht kunt. Het reglement is hier te lezen.

Natuurlijk zien wij het liefst dat u uw klacht met ons bespreekt. Als de klacht niet intern kan worden opgelost, kan een klacht vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het Klachtloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of meditation.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Certificaat Geschillencommissie 2022

De Geschillencommissie Kinderopvang heeft in haar verslag over 2022 over Kindcentrum Academia geconcludeerd dat er geen officiële geschillen van ouders zijn ontvangen. Hieronder zijn de certificaten geschillencommissie 2022 in te zien.

Certificaat Geschillen Commissie 2022 KDV Wonderkids

Certificaat Geschillen Commissie 2022 KDV 't Paradijsje

Certificaat Geschillen Commissie 2022 BSO El furkan

Certificaat Geschillen Commissie 2022 BSO Ababil

Bekijk onze opvangsoorten

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven